Ringstedlistens forslag til budget 2020

Nedenfor er det budgetforslag som Ringstedlisten har afleveret ultimo juni 2019 med henblik på behandling i forbindelse med budgetprocessen for 2020.

Personskatten nedsættes med 0,1 % .

Ringsted har den 6. højeste kommunale personskat i landet. Ringstedlisten foreslår derfor skatten nedsat med o,1 % i 2020. Der vedhæftes i bilag  en fuld finansieret  plan for gennemførelse af forslaget. Det bemærkes at forslaget gennemføres udelukkende ved besparelser på såkaldte “kan” opgaver.

Udlicitering af ejendomsstaben

Ejendomsstaben er etableret ved samling af al vedligeholdelsesarbejde mv i forbindelse med kommunens bygningsmasse. Ringstedlisten foreslår at man, på linje med rengøringen, gennemfører en udlicitering af dette arbejde. En del af provenuet ved dette bruges til at finansiere skattenedsættelsen i 2023 og 2024 – jfr bilag .

En åben og serviceorienteret  kommune.

Borgerne oplever at det er meget vanskeligt at komme i telefonisk kontakt med kommunen. Dette skyldes bl.a at åbningstiden for telefoniske henvendelser er stærkt begrænset. Ringstedlisten mener at kommunen er til for borgerne og ikke omvendt. Derfor foreslå vi at telefonbetjening fra kommunen er åben i hele kommunens normale kontortid.

Forsøg med fri bus

Redstedlisten ønsker at styrke anvendelsen af kollektiv trafik samt at styrke anvendelsen af Ringsted centrum. Derfor foreslår listen at der i 2020 -24 iværksættes en forsøgsordning, hvor udvalgte buslinjer gøres gratis.

Sæt folkeskolen fri

Ringsted er en af de kommuner hvor flest børn går i privatskole. Ringstedlisten ønsker at folkeskolen bliver konkurrencedygtig med de private skoler. Derfor foreslår Ringstedlisten at der igangsættes et projekt hvor man giver kommunens folkeskoler samme handlemuligheder som de private skoler. Dette kræver formentlig ændring i såvel de ressourcemæssige som faglige rammer. Målet er at hver enkelt folkeskole skal have samme beslutningsrum som de private skoler.

Ens muligheder for støtte til lokale initiativer.

Der er i anlægsbudgettet afsat 1.-mill kr til støtte for lokale initiativer i landområderne. Ringstedlisten foreslår at lokale ildsjæle i kommunen stilles lige, således at puljens geografiske afgrænsning ophæves. Dette kan ske enten indenfor den nuværende beløbsramme eller ved udvidelse af rammen.

Bilag A

Budgetforslag: Reduktion af personskat med 0,1 %
Grundlag
1.000 kr
2020 2021 2022 2023 2024
Forventet skattegrundlag (1) 5.952.389 6.210.409 6.479.923 6.718.748 6.920.311
Skattenedsættelse 0,1% (1) 5.952 6.210 6.480 6.719 6.920
Kompensation (1) -4.042 -2.695 -2.695 -1.347
Skrå skatteloft (1) -563 -580 -597 -614 -631
Nettoprovenuetab 1.347 2.936 3.188 4.758 6.290
Finansiering
Ophør med at slå gøftekanter (1) 590 590 590 590 590
Halvering af udvalgsformandshonorar 600 600 600 600 600
Bortfald af stadepladser og kiokafgifter. 64 64 64 64 64
Bortfald af arkitekturpris 32 32 32 32 32
Afskaffelse af P vagt 61 265 265 265 265
Afskaffelse af landsbypedel 217 217 217 217
Afskaffelse af foreningernes gallaaften (1) 253 253 253 253
Bortfald af dirtfsmidler til helhedspulje 51 51 51 51
Afskaffelse af kom.ddir fællespulje 120 120 120 120
Afskaffelse af gaver ved 10 års jubilæum (1) 38 38 38 38
Bortfald af tilskud til regnskabsføring i selvej. Inst. 403 403 403 403
Reduktion afpulje til erhvervs og turisme 61 201 201 201
Reduktion af pulje til makredsføring 242 304 304 304
Ophør af venskabsbysamarbejde 50 50 50
Provenue ved udlicitering af ejendomsstaben 1.570 3.102
Finansiering i alt 1.347 2936 3188 4758 6290
note (1): beløb  angivet af økonomiafd.

Bilag