Byrådet vil ikke inddrages i besvarelse af henvendelser fra borgerne.

På byrådets april møde 19 foreslog Ringstedlisten at borgernes henvendelser til byrådet skulle forelægges det relevante udvalg forinden man sendte svar. Begrundelsen for dette er at henvendelser ofte sker på baggrund af utilfredshed med kommunens håndtering af en sag og at byrådets medlemmer er valgt som borgernes repræsentanter. Derfor er det naturligt at byrådet inddrages.

Proceduren nu er at henvendelser til byrådet fra borgere besvares af den relevante direktør, med efterfølgende orientering af byrådet. Dette kan let blive ligesom ræven der vogter gæs! Den pågældende direktør vil nemlig have et klart incitament til at afvise en eventuel klage over en sagsbehandling som direktøren selv har været den øverste ansvarlige for.

Ringstedlisten mener at byrådets medlemmer er borgernes repræsentanter og at man derfor som en selvfølge skal inddrages aktivt i besvarelser af henvendelser fra borgerne.

Det er Ringstedlisten så ene om at mene i byrådet, idet samtlige andre medlemmer stemte mod Ringstedlistens forslag

Hvorfor er Nørregade lukket !!!

Det er svært at være erhvervsdrivende og kunde på Nørregade i disse tider. Det er imidlertid ikke gjort lettere af at kommunen ikke gennemfører arbejdet på den måde det blev forudsat. Derfor har Ringstedlisten lavet følgende debatindlæg:

“I forbindelse med den politiske behandling af kloakeringen af Nørregade blev der lagt stor vægt på at arbejdet blev tilrettelagt så man minimerede generne for de erhvervsdrivende og deres kunder. Således fik de erhvervsdrivende og deres kunder løfte om at arbejdet blev gennemført i faser, således at hele gaden ikke var lukket på samme tid.

Man må nu konstatere at faseopdelingen er smuldret, idet langt det meste af Nørregade pt er spærret, således at man har maksimalt gener for de erhversdrivende og deres kunder. Dette skift i måden at tilrettelægge arbejdet på har aldrig været forelagt politisk. Det på trods af at  faseopdelingen var en klar forudsætning og at den totale lukning af gaden har store konsekvenser.

Jeg har forgæves spurgt administrationen om hvem der har taget beslutningen om at ophæve faseopdelingen, men det er ikke lykkedes at få svar. I sådanne tilfælde falder det så tilbage på borgmesteren, som må være den ansvarlige.

Selv samme borgmester har i den forgangne uge delt skatteyderbetalte priser ud i kongrescentret. Nu må han selv modtage prisen for løftebrud overfor de handlende i Nørregade og deres kunder.

Lars Tegl Rasmussen
Byrådet
Ringstedlisten.”

Opgaver som kommunen varetager i medfør af kommunalfuldmagten

I forbindelse med budgetlægningen fremførte Ringstedlisten på byrådsmødet i marts nedenstående forslag. Det blev nedstemt med tallene 18 -21 !!!!!!!!!!!!!

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2020 lægger Ringstedlisten vægt på at eventuelle besparelser findes indenfor det såkaldte ”kan områder” dvs. områder som kommunen  ikke er lovgivningsmæssigt forpligtiget til, men kan vælge af løse under henvisning til kommunalfuldmagten. Baggrunden for dette er, at Ringstedlisten så vidt muligt ønsker at friholde kommunens kærneydelser overfor borgerne for besparelser.

På denne baggrund spurgte Ringstedlisten den 11. februar 2019   gennem Portalen  Direktionen om følgende:

”I forlængelse af budgetseminaret skal jeg bede om en liste over de opgaver kommunen varetager med hjemmel i kommunalfuldmagten. Herunder tænkes eksempelvis på landsbypuljerne, tilskud til Syd, unge puljen, markedsføringstilskud, tilskud til Kongrescentret, udvalgsrejser, diverse personalegoder, diverse kåringer med tilhørende festligholdelse, Nytårskoncerten, venskabssamarbejde, kurser, konferencer mv.

Jeg vil gerne have listen opdelt på udvalg med angivelse af det afsatte beløb i 2019”.

Den 18. februar 2019 modtog Ringstedlisten følgende svar fra direktionen – ligeledes på Portalen:

”Der findes ikke en opgørelse over hvad Ringsted kommune laver af opgaver inden for kommunalfuldmagten. En sådan opgørelse vil være meget tidskrævende at lave. Der henvises til initiativretten.”

Som foreslået af direktionen – hermed gjort.

Uddybende skal jeg bemærke, at det forekommer betænkeligt, at man som byrådsmedlem ikke kan få svar på det man spørger om, men henvises til at bruge initiativretten. Ofte spørger man jo for at blive klogere på om der er behov for et politisk initiativ. Ved at henvise til initiativretten giver man reelt flertallet bemyndigelse til at bestemme, hvorvidt et byrådsmedlem skal have svar på et spørgsmål. Det har aldrig været normal praksis i et demokrati. 

Samtidig finder Ringstedlisten at direktionens henvisning til initiativretten er et misbrug af denne, samt at direktionen ved sin svarpraksis gør det unødigt svært for byrådsmedlemmerne at varetage deres funktion som vælgernes repræsentanter. 

På den baggrund skal Ringstedlisten foreslå at byrådet beslutter, at direktionen som led i budgetprocessen skal fremlægge et udvalgsopdelt katalog over de opgaver som kommunen varetaget jfr kommunalfuldmagten og som beløber sig til mere end 30.000 kr på 2019 budgettet.

Lars Tegl Rasmussen

Opgaver som kommunen varetager i medfør af kommunalfuldmagten

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2020 lægger Ringstedlisten vægt på at eventuelle besparelser findes indenfor det såkaldte ”kan områder” dvs. områder som kommunen  ikke er lovgivningsmæssigt forpligtiget til, men kan vælge af løse under henvisning til kommunalfuldmagten. Baggrunden for dette er, at Ringstedlisten så vidt muligt ønsker at friholde kommunens kærneydelser overfor borgerne for besparelser.

På denne baggrund spurgte Ringstedlisten den 11. februar 2019   gennem Portalen  Direktionen om følgende:

”I forlængelse af budgetseminaret skal jeg bede om en liste over de opgaver kommunen varetager med hjemmel i kommunalfuldmagten. Herunder tænkes eksempelvis på landsbypuljerne, tilskud til Syd, unge puljen, markedsføringstilskud, tilskud til Kongrescentret, udvalgsrejser, diverse personalegoder, diverse kåringer med tilhørende festligholdelse, Nytårskoncerten, venskabssamarbejde, kurser, konferencer mv.

Jeg vil gerne have listen opdelt på udvalg med angivelse af det afsatte beløb i 2019”.

Den 18. februar 2019 modtog Ringstedlisten følgende svar fra direktionen – ligeledes på Portalen:

”Der findes ikke en opgørelse over hvad Ringsted kommune laver af opgaver inden for kommunalfuldmagten. En sådan opgørelse vil være meget tidskrævende at lave. Der henvises til initiativretten.”

Som foreslået af direktionen – hermed gjort.

Uddybende skal jeg bemærke, at det forekommer betænkeligt, at man som byrådsmedlem ikke kan få svar på det man spørger om, men henvises til at bruge initiativretten. Ofte spørger man jo for at blive klogere på om der er behov for et politisk initiativ. Ved at henvise til initiativretten giver man reelt flertallet bemyndigelse til at bestemme, hvorvidt et byrådsmedlem skal have svar på et spørgsmål. Det har aldrig været normal praksis i et demokrati. 

Samtidig finder Ringstedlisten at direktionens henvisning til initiativretten er et misbrug af denne, samt at direktionen ved sin svarpraksis gør det unødigt svært for byrådsmedlemmerne at varetage deres funktion som vælgernes repræsentanter. 

På den baggrund skal Ringstedlisten foreslå at byrådet beslutter, at direktionen som led i budgetprocessen skal fremlægge et udvalgsopdelt katalog over de opgaver som kommunen varetaget jfr kommunalfuldmagten og som beløber sig til mere end 30.000 kr på 2019 budgettet.

Lars Tegl Rasmussen

Trist nyhed for ildsjælene i Ringsted/Benløse mv.

Medierne har ikke viet megen interesse for at 20 af byrådets 21 medlemmer i mandags nedstemte et forslag fra Ringstedlisten  om at ildsjælene i Ringsted/Benløse skulle have samme muligheder for kommunal støtte som ildsjælene i landsbyerne.

Det er en uforståelig beslutning som kun kan glæde landsbymafiaen, der synes rigt repræsenteret i byrådet. Ringstedlisten pointerede  ved fremlæggelsen, at det ikke var et forslag om at udhule landsbyernes muligheder, men kun at 2/3 af befolkningen skal have samme mulighed som den 3. del der bor på landet.

Samtidig nedstemte de samme 20, at den eksisterende ordning skulle have et juridisk check. Forholdet er nemlig det, at administrationen har erkendt at ordningen ikke er efter bogen. Samtidig kan man i stille spørgsmål ved overholdelse af habilitetsreglerne  og retssikkerheden for 3. personer i forbindelse med projekter. Ringstedlisten fik at vide at man kan klage over ordningen til det kommunale tilsyn samt, at man ikke kan forvente, at administrationen vil vurdere en ordning som der er politisk flertal for ulovlig.

Det sidste er bemærkelsesværdigt. Ringstedlisten er som oppositionsliste helt afhængig af at administrationen rådgiver efter   lovgivningen – legalitetsprincippet. Hvis administrationen ikke råber vagt i gevær overfor forslag fra flertallet som er ulovligt – ja så er Ringsted helt på linje med en hvilken som helst bananrepublik. Og det er vi da ikke !!!!!!!!!

Giv lige muligheder for alle ildsjæle.

Ringstedlisten er modstander af at særinteresser skal fremmes. Derfor har vi til byrådsmødet den 4. februar 2019 fremsat forslag om at alle ildsjæle skal have lige muligheder for at kunne få kommunale tilskud til deres aktiviteter – og ikke som nu – hvor man skal bo udenfor Ringsted /Benløse by for at få tilskud.

Det dobbelte vælgerbedrag

Konservative gik til valg på 2 mærkesager nemlig – Stop for prestigeprojekter (Torvet) og skatten ned på landsgennemsnit. Det gav pote med en tredobling af mandattallet i byrådet.

I forbindelse med budgetforliget begik konservative det første vælgerbedrag, nemlig at stemme for en merbevilling til torveprojektet. Det resulterede i en reduktion af byrådsgruppen.

Ved sidste byrådsmøde begik den konservative gruppe – lidt i stilhed – det næste vælgerbedrag.  Ringstedlisten foreslog nemlig, at det af byrådets økonomiske politik skulle fremgå, at man skulle skaffe et økonomisk råderum så personskatten over en 5 årig periode kommer ned under landsgennemsnit. Man skulle tro at de konservative ville støtte et sådan forslag, da det er deres egen mærkesag! Men Nej – partiet stemte imod. Kim Larsen lavede sangen med de kendte ord: ”Hvad skal vi nu – lille du ! ” Et spørgsmål som konservative vælgere unægtelig må stille sig selv efter det dobbelte vælgerbedrag.

Hvis man ønsker personskat på landsniveau er der fremover kun Ringstedlisten.

OBS Vi er i øvrigt også imod prestigeprojekter.

Se hvordan vælgerbedraget gik til :

Pressemeddelelse: Ny liste i Ringsted byråd.

I september gik byrådsmedlem Lars Tegl Rasmussen ud af den konservative gruppe i Ringsted byråd i protest over at gruppen, stik imod valgløfterne, havde indgået et budgetforlig, der gav en merbevilling til Torveprojektet.

Efter at have været løsgænger i byrådet meddeler Lars Tegl nu, at han har dannet Ringstedlisten, som han fremover repræsenterer i byrådet. ” Listen er dannet fordi jeg, sammen med andre, finder, at der er behov for nytænkning i byrådet. De gamle partier kører i de vante baner med landets 6. største skattetryk, samtidig med at det ene prestigeprojekt afløser det andet. Der er blandt de gamle partier ikke reel vilje til nytænkning.” Udtaler Lars Tegl Rasmussen.

Listen har som overordnet sigtelinie valgt det gamle Mærsk motto –  rettidig omhu. Dette er udmøntet i 10 bud for listens politik. Sigtelinier der alle skal sikre, at man bliver mere stolt af at bo i Ringsted. Organisatorisk er listen også udtryk for nytænkning, idet der ikke står en egentlig forening bag – Vælgerforeninger er alligevel døde- men et netværk som udgør en selvorganiseret enhed. Man kan se mere om listen på www. Ringstedlisten.dk

Yderligere oplysninger: Lars Tegl Rasmussen 2096 1183