Ringstedlistens forslag til

Budget 2020

Ringstedlisten har ingivet forslag til indsatsområder i budget 2020. Vi foreslår bl.a at personskatten nedsættes med 0,1%, at kommunens åbningstider udvides markant, at der laves forsøg med gratis busser, at kommunens skoler får samme handlerum som de private skoler samt at kommunens ildsjæle får lige muligheder for komunal støtte.

Ringstedlisten er en ansvarlig liste så vi foreslår også finansiering. Vores forslag til finansiering berører alene områder som kommunen ikke er forpligtet til. Herunder kan eksempelvis nævnes,: ophør med at klippe rabatter ( også miljøvenligt), halvering af honorarerne til udvalgsformænd, afskaffelse af diverse personalegoder mv.

Det fulde program kan ses under fanebladet politik

Sæt folkeskolerne fri

I forbindelse med skoleårets start var der, også i år, en del politisk debat om det forhold at i Ringsted går hver 3. elev på privatskole. . Man behøver egentlig ikke undre sig over det, idet byrådet i forbindelser med skolelukninger, konsekvent har næsten foræret de gamle skolebygninger til de kommende private skoler.

I Ringstedlisten mener vi, at det grundlæggende er sundt, at man har valget mellem private og offentlige skoler. Når man så når til at hver 3. vælger en privat skole, mener vi i Ringstedlisten, at man bør se nærmere på om de private og offentlige skoler har lige vilkår. Begge skoletyper skal leve op til lovgivningens krav, men den store forskel er at folkeskolen er underlagt en fælles central styring fra kommunen, medens de private skoler selv kan bestemme. Man kan eksempelvis selv bestemme taksten på SFO, medens folkeskolens takster er fastsat af os politikkere. Man kan optage elever fra hele kommunen, medens folkeskolerne skal holde sig inden for politisk fastsatte optageområder. Endvidere bruger folkeskolerne megen tid på at udvikle et centralt koordineret målstyringssystem, medens de private skoler kan koncentrerer sig om de børn der går på skolen. Endelig er folkeskolerne underlagt en væld af puljer og centralt ansatte konsulenter som man skal igennem inden man kan foretage sig noget. Modsat de private skoler, der formentlig bare skjal drøfte det i bestyrelsen.

I forbindelse med budget 2020 har Ringstedlisten foreslået at vi iværksætter et udviklingsprojekt hvor vi sætter folkeskolerne fri så man på lige vilkår kan konkurrerer med de private skoler. Vi forestiller os et projekt, hvor man skridt for skridt sammenligner rammevilkårene for de private skoler og folkeskolerne. Herefter ser vi om vi kan ændre de enkelte rammevilkår for folkeskolerne, så de bliver de samme som for de private skoler. Det vil givet forskyde magten fra os politikere og administrationen til den enkelte skoleleder og bestyrelse.

Fremover skal folkeskolernes ledere og bestyrelser ikke tilbringe tiden med at holde møder med andre offentlige skoler, administrationen og politikkere, men koncentrere sig om det egentlige: drive og udvikle en offentlig skole med høj kvalitet.

Godt Nørregade snart åbner

I sidste uge var jeg i en forretning i Nørregade. Indehaveren havde ikke fået besked fra kommunen om hvornår man forventer at blive færdig og som han sagde : ”så har der jo ikke været nogle spontane besøg i forretningen siden  afspærringerne kom op”.  Casanovas ejer har højlydt gjort opmærksom på det umulige i at drive en forretning, hvor man hverken kan komme til eller fra. Han annoncerer ligefrem en lukning af en forretning, der har kunder fra hele Sjælland.

Da vi vedtog Nørregade projektet gjorde man meget ud af, at arbejdet skulle foregå i faser, så generne for de erhvervsdrivende blev reduceret. I den praktiske udførsel er man gået væk fra dette og i realiteten lukket hele gaden.  Ringstedlisten har spurgt ind til dette og fået at vid, at det ikke var en politisk forudsætning at arbejdet skulle foregå i faseopdelt. Det er en diskutabel fortolkning, der kun har til formål at legitimere den faktiske tilstand.

Tilbage står at kommunen har gennemført et projekt der i meget større omfang end forudsat har kostet de erhvervsdrivende omsætning. Ringstedlisten har adskillige gange rejst spørgsmål om det betimelige i dette. Det har ikke vundet gehør i byrådet, hvilket muligvis hænger sammen med at 19 ud af 21 medlemmer enten er pensionister eller lønmodtagere.

Var dette sket i USA garanterer jeg, at kommunen var gerådet ud i adskillige retssager om erstatning. Nu er det Danmark, hvor erstatningsreglerne er anderledes. Det friholder imidlertid ikke kommunen for et moralsk ansvar for at man har gennemført et projekt på en måde så man har påført detailhandlen helt unødige omkostninger og gener.

Snart skal byrådet diskuterer en ny erhvervspolitik. Der vil være mange flotte ord. Desværre viser praksis i Nørregade, at de ligger milevidt fra den konkrete handling.

Derfor Stemte Ringstedlisten for at vi bevare det nuværende antal direktører.

Hvor mange er for mange !

I forbindelse med budgetforliget for 2019 – som Ringstedlisten af gode grunde ikke er en del af – aftalte man at der ved 1. ledige direktørpost skulle foretages en evaluering af behovet for antallet af direktører. fremover. Der er nu 2 ledige direktørposter, hvorfor sagen har været drøftet i Økonomiudvalget i flere omgange.

Ringstedlisten er ikke medlem af økonomiudvalget og har derfor ikke deltaget i disse drøftelser. Økonomiudvalget kunne ikke blive enige, hvorfor et flertal foreslog at man indtil videre kører med uændret direktørantal. Mindretallet fremkom ikke med et alternativt forslag, men undlod at stemme i økonomiudvalgte.

I byrådets behandling var Ringstedlisten tungen på vægtskålen. Nedenfor er vores indlæg i debatten:

“Umiddelbart er dette jo en enkel sag. Det er tidligerebesluttet at man skal se på størrelsen af direktionen når en stilling blev ledig. Det er der nu – ja oven i købet 2 stillinger. Enkle sager kan imidlertid have det med at blive kompliceret. Det sker typisk når – som i denne sag – uvedkommende hensyn får overtaget og diskussionen om koncernledelsen bliver et middel til at opnå helt andre mål. Ringstedlisten synes det er useriøst og at det er at spille hasard med kommunen.

Med al respekt for den tidligere byrådsbeslutning så er det ikke særlig hensigtsmæssigt at vurdere størrelse og sammensætning af en koncernledelse uden at se på det sammenhæng koncernledelsen indgår i.

Ringstedlisten finder at spørgsmålet om størrelsen og sammensætningen af direktionen hænger nøje sammen med dels den politiske organisering og dels den administrative struktur. Direktionsmedlemmerne udgør bindeleddet mellem det politiske og administrative system . I betjeningen af udvalg tegner de hele administrationen og ikke kun et tilfældigt center.

Ringstedlisten ønsker en effektiv administration der kan arbejde på tværs og have borgerfokus. Direktionen er rent faktisk det eneste led der kan sikre dette. Under direktionen er rigtig mange centre hvor silotankegangen har alle muligheder for at blomstrer Svækker vi direktionen så er det os politikere der skal sikre det tværgående – og helt oprigtigt – det formår vi ikke. Vi har brug for en direktion af en vis størrelse og tyngde for at sikre at der arbejdes tværgående og med fokus – ikke på det enkelte center – men på borgeren.

Ringstedlisten så gerne den politiske struktur taget op til drøftelse inden næste valg. Udvalgene har meget forskellig arbejdsbyrde og resortfordelingen synes mere at være udtryk for formandsambitioner end naturlige sammenhæng. Men vi laver som bekendt ikke om på den politiske struktur lige nu. Derfor skal vi have en direktion som kan matche de krav den eksisterende politiske struktur kræver. Efter Ringstedlistens opfattelse er dette ikke tilfældet hvis en direktør skal passe mange forskellige udvalg.Så bliver det kun staffage, uden egentligt indhold.

Ringsted kommune står som andre kommuner overfor store udfordringer. at tackle disse kræver at vi har nogle personer der har til opgave at forberede os på hvilke valgmuligheder vi har. Vi har behov for strategisk kompetence. Det eneste sted dette kan ligge er i direktionen. Svækker vi den laver vi på sigt et meget flot selvmål.

‘ Nogle vil have en mindre direktion for at spare. Ringstedlisten vil også gerne spare. Vi har nogle af de højeste udgifter til administration i landet. Imidlertid finder vi det ikke rigtigt at spare netop der hvor man har til opgave at tænke strategisk og i helheder. Ringstedlisten kan følge flertallets indstilling i Øk – dvs atvi fortsat har en direktion på 4 medlemmer. Samtidig ønsker vi at vi får set på såvel den politiske som administrative struktur senest i 2021.

I den efterfølgende afstemning stemte 11 for at bevare den nuværende direktion størrelse (Venstre, Radikale, SF, Enhedslisten og Rinstedlisten) , medens 9 stemte imod ( DF, Konservative og socialdemokarterne. Et medlem ( en socialdemokrat) var fraværende.

Ringstedlisten ønsker Dampmøllegrundens fremtid afklaret.

Hvad skal vi nu – lille du !

I de sidste 15 år har Dampmøllegrunden, centralt i Ringsted, ligget ubenyttet hen. Der har gennem årene været mange planer, men ingen realiteter. Resultatet er, at den centralt beliggende grund fortsat  ligger ubenyttet hen og kun skaber overskrifter når bygningsnedfald er til fare for de forbipasserende.

Ringstedlisten synes det er en skam, at en af de mest centralt beliggende grunde bare ligger i mølpose. Derfor foreslog listen på mødet i planudvalget i går, at udvalget på et af de næste møder tager en drøftelse af hvilke muligheder kommunen har for at skabe udvikling i sagen. Alle de øvrige partier i udvalget var enige.

” Hvis ingen gør noget – sker der intet. Så kan vi gå og se på et centralt liggende bygningskompleks der bare forfalder. Det er grimt og signalere forfald, hvor Ringstedlisten vil signalerer dynamik og udvikling. Jeg glæder mig over at de andre partier er åbne overfor en drøftelse. Nu må man så bare håbe, at vi også når skridtet videre og og kan finde den krævede fælles politiske vilje”- udtaler Ringstedlistens gruppeformand Lars Tegl Rasmussen”

Redegørelsen om kommunens handlemuligheder forventes forelagt på udvalgets møde i næste måned.

Byrådet vil ikke inddrages i besvarelse af henvendelser fra borgerne.

På byrådets april møde 19 foreslog Ringstedlisten at borgernes henvendelser til byrådet skulle forelægges det relevante udvalg forinden man sendte svar. Begrundelsen for dette er at henvendelser ofte sker på baggrund af utilfredshed med kommunens håndtering af en sag og at byrådets medlemmer er valgt som borgernes repræsentanter. Derfor er det naturligt at byrådet inddrages.

Proceduren nu er at henvendelser til byrådet fra borgere besvares af den relevante direktør, med efterfølgende orientering af byrådet. Dette kan let blive ligesom ræven der vogter gæs! Den pågældende direktør vil nemlig have et klart incitament til at afvise en eventuel klage over en sagsbehandling som direktøren selv har været den øverste ansvarlige for.

Ringstedlisten mener at byrådets medlemmer er borgernes repræsentanter og at man derfor som en selvfølge skal inddrages aktivt i besvarelser af henvendelser fra borgerne.

Det er Ringstedlisten så ene om at mene i byrådet, idet samtlige andre medlemmer stemte mod Ringstedlistens forslag

Hvorfor er Nørregade lukket !!!

Det er svært at være erhvervsdrivende og kunde på Nørregade i disse tider. Det er imidlertid ikke gjort lettere af at kommunen ikke gennemfører arbejdet på den måde det blev forudsat. Derfor har Ringstedlisten lavet følgende debatindlæg:

“I forbindelse med den politiske behandling af kloakeringen af Nørregade blev der lagt stor vægt på at arbejdet blev tilrettelagt så man minimerede generne for de erhvervsdrivende og deres kunder. Således fik de erhvervsdrivende og deres kunder løfte om at arbejdet blev gennemført i faser, således at hele gaden ikke var lukket på samme tid.

Man må nu konstatere at faseopdelingen er smuldret, idet langt det meste af Nørregade pt er spærret, således at man har maksimalt gener for de erhversdrivende og deres kunder. Dette skift i måden at tilrettelægge arbejdet på har aldrig været forelagt politisk. Det på trods af at  faseopdelingen var en klar forudsætning og at den totale lukning af gaden har store konsekvenser.

Jeg har forgæves spurgt administrationen om hvem der har taget beslutningen om at ophæve faseopdelingen, men det er ikke lykkedes at få svar. I sådanne tilfælde falder det så tilbage på borgmesteren, som må være den ansvarlige.

Selv samme borgmester har i den forgangne uge delt skatteyderbetalte priser ud i kongrescentret. Nu må han selv modtage prisen for løftebrud overfor de handlende i Nørregade og deres kunder.

Lars Tegl Rasmussen
Byrådet
Ringstedlisten.”

Opgaver som kommunen varetager i medfør af kommunalfuldmagten

I forbindelse med budgetlægningen fremførte Ringstedlisten på byrådsmødet i marts nedenstående forslag. Det blev nedstemt med tallene 18 -21 !!!!!!!!!!!!!

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2020 lægger Ringstedlisten vægt på at eventuelle besparelser findes indenfor det såkaldte ”kan områder” dvs. områder som kommunen  ikke er lovgivningsmæssigt forpligtiget til, men kan vælge af løse under henvisning til kommunalfuldmagten. Baggrunden for dette er, at Ringstedlisten så vidt muligt ønsker at friholde kommunens kærneydelser overfor borgerne for besparelser.

På denne baggrund spurgte Ringstedlisten den 11. februar 2019   gennem Portalen  Direktionen om følgende:

”I forlængelse af budgetseminaret skal jeg bede om en liste over de opgaver kommunen varetager med hjemmel i kommunalfuldmagten. Herunder tænkes eksempelvis på landsbypuljerne, tilskud til Syd, unge puljen, markedsføringstilskud, tilskud til Kongrescentret, udvalgsrejser, diverse personalegoder, diverse kåringer med tilhørende festligholdelse, Nytårskoncerten, venskabssamarbejde, kurser, konferencer mv.

Jeg vil gerne have listen opdelt på udvalg med angivelse af det afsatte beløb i 2019”.

Den 18. februar 2019 modtog Ringstedlisten følgende svar fra direktionen – ligeledes på Portalen:

”Der findes ikke en opgørelse over hvad Ringsted kommune laver af opgaver inden for kommunalfuldmagten. En sådan opgørelse vil være meget tidskrævende at lave. Der henvises til initiativretten.”

Som foreslået af direktionen – hermed gjort.

Uddybende skal jeg bemærke, at det forekommer betænkeligt, at man som byrådsmedlem ikke kan få svar på det man spørger om, men henvises til at bruge initiativretten. Ofte spørger man jo for at blive klogere på om der er behov for et politisk initiativ. Ved at henvise til initiativretten giver man reelt flertallet bemyndigelse til at bestemme, hvorvidt et byrådsmedlem skal have svar på et spørgsmål. Det har aldrig været normal praksis i et demokrati. 

Samtidig finder Ringstedlisten at direktionens henvisning til initiativretten er et misbrug af denne, samt at direktionen ved sin svarpraksis gør det unødigt svært for byrådsmedlemmerne at varetage deres funktion som vælgernes repræsentanter. 

På den baggrund skal Ringstedlisten foreslå at byrådet beslutter, at direktionen som led i budgetprocessen skal fremlægge et udvalgsopdelt katalog over de opgaver som kommunen varetaget jfr kommunalfuldmagten og som beløber sig til mere end 30.000 kr på 2019 budgettet.

Lars Tegl Rasmussen

Opgaver som kommunen varetager i medfør af kommunalfuldmagten

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2020 lægger Ringstedlisten vægt på at eventuelle besparelser findes indenfor det såkaldte ”kan områder” dvs. områder som kommunen  ikke er lovgivningsmæssigt forpligtiget til, men kan vælge af løse under henvisning til kommunalfuldmagten. Baggrunden for dette er, at Ringstedlisten så vidt muligt ønsker at friholde kommunens kærneydelser overfor borgerne for besparelser.

På denne baggrund spurgte Ringstedlisten den 11. februar 2019   gennem Portalen  Direktionen om følgende:

”I forlængelse af budgetseminaret skal jeg bede om en liste over de opgaver kommunen varetager med hjemmel i kommunalfuldmagten. Herunder tænkes eksempelvis på landsbypuljerne, tilskud til Syd, unge puljen, markedsføringstilskud, tilskud til Kongrescentret, udvalgsrejser, diverse personalegoder, diverse kåringer med tilhørende festligholdelse, Nytårskoncerten, venskabssamarbejde, kurser, konferencer mv.

Jeg vil gerne have listen opdelt på udvalg med angivelse af det afsatte beløb i 2019”.

Den 18. februar 2019 modtog Ringstedlisten følgende svar fra direktionen – ligeledes på Portalen:

”Der findes ikke en opgørelse over hvad Ringsted kommune laver af opgaver inden for kommunalfuldmagten. En sådan opgørelse vil være meget tidskrævende at lave. Der henvises til initiativretten.”

Som foreslået af direktionen – hermed gjort.

Uddybende skal jeg bemærke, at det forekommer betænkeligt, at man som byrådsmedlem ikke kan få svar på det man spørger om, men henvises til at bruge initiativretten. Ofte spørger man jo for at blive klogere på om der er behov for et politisk initiativ. Ved at henvise til initiativretten giver man reelt flertallet bemyndigelse til at bestemme, hvorvidt et byrådsmedlem skal have svar på et spørgsmål. Det har aldrig været normal praksis i et demokrati. 

Samtidig finder Ringstedlisten at direktionens henvisning til initiativretten er et misbrug af denne, samt at direktionen ved sin svarpraksis gør det unødigt svært for byrådsmedlemmerne at varetage deres funktion som vælgernes repræsentanter. 

På den baggrund skal Ringstedlisten foreslå at byrådet beslutter, at direktionen som led i budgetprocessen skal fremlægge et udvalgsopdelt katalog over de opgaver som kommunen varetaget jfr kommunalfuldmagten og som beløber sig til mere end 30.000 kr på 2019 budgettet.

Lars Tegl Rasmussen

Trist nyhed for ildsjælene i Ringsted/Benløse mv.

Medierne har ikke viet megen interesse for at 20 af byrådets 21 medlemmer i mandags nedstemte et forslag fra Ringstedlisten  om at ildsjælene i Ringsted/Benløse skulle have samme muligheder for kommunal støtte som ildsjælene i landsbyerne.

Det er en uforståelig beslutning som kun kan glæde landsbymafiaen, der synes rigt repræsenteret i byrådet. Ringstedlisten pointerede  ved fremlæggelsen, at det ikke var et forslag om at udhule landsbyernes muligheder, men kun at 2/3 af befolkningen skal have samme mulighed som den 3. del der bor på landet.

Samtidig nedstemte de samme 20, at den eksisterende ordning skulle have et juridisk check. Forholdet er nemlig det, at administrationen har erkendt at ordningen ikke er efter bogen. Samtidig kan man i stille spørgsmål ved overholdelse af habilitetsreglerne  og retssikkerheden for 3. personer i forbindelse med projekter. Ringstedlisten fik at vide at man kan klage over ordningen til det kommunale tilsyn samt, at man ikke kan forvente, at administrationen vil vurdere en ordning som der er politisk flertal for ulovlig.

Det sidste er bemærkelsesværdigt. Ringstedlisten er som oppositionsliste helt afhængig af at administrationen rådgiver efter   lovgivningen – legalitetsprincippet. Hvis administrationen ikke råber vagt i gevær overfor forslag fra flertallet som er ulovligt – ja så er Ringsted helt på linje med en hvilken som helst bananrepublik. Og det er vi da ikke !!!!!!!!!

Giv lige muligheder for alle ildsjæle.

Ringstedlisten er modstander af at særinteresser skal fremmes. Derfor har vi til byrådsmødet den 4. februar 2019 fremsat forslag om at alle ildsjæle skal have lige muligheder for at kunne få kommunale tilskud til deres aktiviteter – og ikke som nu – hvor man skal bo udenfor Ringsted /Benløse by for at få tilskud.